Skriv ut

Allmänna villkor för utställning

Välkommen med Er anmälan till släktforskarmässan!

Arrangemangskommittén för Släktforskardagarna 2012 har anlitat Gävle Arrangemang & Kongressbyrå att arrangera släktforskarmässan 2012.

Mässan kommer att genomföras på Högskolan i Gävle. Föredragssalar och datasal för släktsök finns i huvudbyggnaden och dessa arrangemang genomförs där.
Det kommer att vara två skilda utställningshallar. Man måste gå ut på gården, gå ca 100 meter och sedan gå in i den andra hallen. Däremellan ligger Högskolans café- och restaurang som kommer att vara öppen under dagarna.
I Högskolans lokaler kommer det ev. också att finnas ett öppet café. Från föredragssalarna till utställningslokalerna är det ca 200 meter att gå på Högskolans innergård. På innergården finns också Högskolans bibliotek. Allt ligger mycket nära varandra.

Till försäljning finns 3 olika monterstorlekar, de kan kombineras så att önskad yta kan erhållas. Finns särskilda önskemål kontaktas Gävle Arrangemang & Kongressbyrå per telefon 026-18 98 58. Projektledare: Marie Collin.

Ytorna är 2x2 meter (2 utställarbrickor ingår), 3x2 meter (4 brickor) och 5x2 meter (6 brickor).
Till varje yta finns ett bestämt antal utställarbrickor som inte är personliga. De kan alltså skiftas mellan dem som ska arbeta i montern. Utställarbrickan är samtidigt en inträdesbiljett.

Önskas ytterligare utställarbrickor kan dessa beställas i förväg. Pris: 30 kr/dag, 60 kr/två dagar. Priserna är inkl. moms.

Anmälan är bindande. I samband med anmälan betalas en bokningsavgift om 1 000 kr. Denna avgift återbetalas inte vid återbud.

Utställare äger rätt att frånträda avtalet om återbud lämnas inom 30 dagar efter beställningdatum och senast 115 dagar innan arrangemangets start, i detta fall senast den 30 april 2012.
Annullering efter den 1 maj 2012 men senast den 15 juni 2012 innebär att arrangören har rätt att ta ut en avgift om 50 % på hela ordersumman.  Sker annullering av bokningen efter den 15 juni 2012 återbetalas inte någon del.

Betalningsvillkor
Vid bokning av monterplats faktureras en bokningsavgift (del av monterhyra) på 1 000 kr som ska vara betald inom 20 dagar efter att fakturan erhållits. Resten av monterhyran betalas senast den 1 maj 2012. Faktura skickas under april 2012. All fakturering sker elektroniskt via uppgiven e-postadress.

Bokning av monteryta som sker efter 1 maj 2012 faktureras med hela summan och ska betalas inom 20 (tjugo) dagar.
Vid bokning efter 1 augusti 2012 måste hela kostnaden betalas inom 5 arbetsdagar.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med gällande diskonto + 8 % och med påminnelse- och kravav-
gift enligt lag.

Mässans öppettider:
Lördag 25 augusti kl.  09:00 – 17:00
Söndag 26 augusti kl. 09:00 – 16:00

Tillträde till mässlokalerna
Mässlokalerna är disponibla för inflyttning fredag 24 augusti från kl. 12:00. Lokalerna skall vara utrymda senast kl. 19:00.
Lördag 25 augusti 2012 har utställare tillträde till mässlokal-erna från kl. 07:30.
Montern bör vara klar senast 30 min innan mässan öppnar kl. 09:00.
Monterpersonal ska under sitt arbetspass synligt bära sin utställarbricka.

Monter
I den största utställningshallen ingår i hyrpriset el samt uppsatta vita fondväggar till alla montrar. Önskas sidovägar får de köpas till. I den andra lokalen finns vita fondväggar för montrarna mitt i lokalen. Montrarna utefter sidorna saknar fondväggar då de skulle blockera utrymningsvägar.
Vepor, rollups, visningar vid datorer t ex passar här. Lokalen är ljus med många fönster. El ingår även i denna lokal.

Internet, stolar och bord samt övrig inredning betalas av utställaren och kan beställas samtidigt som monterytan. Tillkommande inredning ska vara beställd senast 15 maj.
Eventuella synpunkter på monterplatsen skall vara framförd innan montern tas i bruk. Personal kommer att finnas i lokalen under fredagen och på lördag morgon.

Monterhyran med ev. tilläggsbeställningar ska vara betald innan monterytan får tas i bruk.

Överlåtelse av monterplats är endast tillåten efter arrangörens medgivande.

Varor och tjänster
I montern får endast ställas ut eller säljas sådant som har med släkt- och hembygdsforskning och dess närliggande område att göra. Vid tveksamheter är det arrangören som har vetorätt.
Det som ställs ut och/eller finns till försäljning får inte bryta mot svensk lag.
Försäljning får endast ske i utställningshallarna eller på anvisad plats.

Användande av uppgifter
Utställaren samtycker till att nödvändiga person- och adressuppgifter får registreras och behandlas enligt PUL (Personuppgiftslagen).

Utställare får inte:
- framföra musik och/eller andra ljud i montern eller demonstrera utrustning eller tjänster på sådant sätt att det stör omgivande montrar.
- bryta mot brandmyndighetens och/eller lokalernas bestämmelser beträffande brandsäkerhet etc.
- sprida reklam på annan plats än i egen monter utan godkännande.

Försäkring och vakthållning
Arrangören svarar för allmän vakthållning, men påtar sig inget juridiskt ansvar för utställda varor eller försäkran av dem. Det är utställarens ansvar att teckna och bekosta försäkring av sina utställda föremål och egen monter-utrustning.
Skador på utställda föremål eller inredning som orsakas av utomstående ska omedelbart anmälas till arrangören.

Säkerhet
Utställare är skyldig att inom mässområdet följa arrangörens eller myndighets föreskrifter om säkerhet.

Städning
Högskolan är miljöcertifierad vilket innebär att källsortering  ska ske enligt anvisningar.
Arrangören svarar för allmän renhållning. Utställaren är skyldig att hålla rent och snyggt i sin monter.

Utflyttning
Nedmontering och utflyttning från monter får absolut inte ske innan mässan stänger söndag 26 augusti kl. 16:00.
Alla utställningsföremål skall vara bortforslade från mässområdet senast den 26 augusti kl. 20:00. Det finns ingen möjlighet att förlänga den tiden.
Material som finns kvar i montern efter kl. 20:00 bortforslas på utställarens bekostnad. Exkl. sådant som det finns en överenskommelse om. Det kan t ex vara material som ska hämtas och fraktas av transportör under måndagen.

Force Majeure
Skulle till följd av åtgärder från myndighetssida, strejk, lockout, brand eller annat därmed jämförligt eller att det sker inskränkning i internet, el eller vattenförsörjning som arrangör inte råder över, äger utställaren inte rätt återfå monterhyra eller del av sådan hyra, inte heller skadestånd därför.

Välkomna till två givande släktforskardagar!

Arrangemangskommitén

Hämta de allmänna villkoren i PDF-format - klicka här!
(PDF:en öppnas i ett nytt fönster)

Sök

Huvudsponsor

Annonsörer (2)

Arkiv Digital online

Samarbetspartner

Huvudarrangörer

Vill du annonsera här?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hämta annonsprislista - klicka här!

Hämta beställningsblankett för annonser - klicka här!

Det är inte längre möjligt att beställa annons i programkatalogen.